het-belang-van-huwelijksmanagement-blogpost-nieuws-de-raad-van-mediators-platform-organisatie-netwerk-kruispunt-mediation-bemiddeling-bemiddelaars-oplossingenhttp://www.huwelijksmanagement.nl

HET BELANG VAN HUWELIJKSMANAGEMENT

A. Wat is “Huwelijksmanagement”?

Het huwelijksfeest is voorbij. Het officiele partnerschap van twee geliefden is een feit. Samen hebben zij nu een intiem “bedrijfje” waar veel bij komt kijken.

TROUWSHOP heeft de term “Huwelijksmanagement” geïntroduceerd voor het complex van beslissingen en handelingen gericht op “huwelijksbehoud”. In dit kader verstaan wij onder “huwelijk” ook andere vormen van (al dan niet geregistreerde) affectief partnerschap.Kijk ook naar http://www.trouwshop.com/blog/9662/advies/

Ook als twee personen niet officieel zijn getrouwd is management van de relatie noodzakelijk om er een succes van te maken. Met het domein http://www.trouwsamenwonen.nl richt Trouwshop zich ook op de velen die ongehuwd samenwonen.

Een relatie is “affectief” als er persoonlijke c.q. intieme gevoelens aan ten grondslag liggen of er aan geacht worden te liggen.

De bedoeling is dat die gevoelens worden behouden maar dat ook de praktische c.q. materiële aspecten van een relatie zo goed mogelijk worden beheerd.

Aantasting van het gevoel binnen de relatie kan trouwens leiden tot aantasting van de materiële praktijk en omgekeerd.

Effectief “Huwelijksmanagement” is noodzakelijk.

 

B. Taken van het “management”

Er zijn een aantal soorten taken te onderscheiden, gericht op het “onderhouden” en daardoor ook het “behouden” van een huwelijk. Grofweg hebben wij het over;

 • materiele risicobeheersing en calamiteitscontrole
 • financiering en geldmanagement
 • frictiebeheersing en conflictinzicht
 • ouderschapsmanagement
 • behoud en herstel van intimiteit

Huwelijksmanagement is gericht op behoud van een relatie. Soms moeten er echter ook minder aangename factoren worden geconfronteerd. Wij gaan hierna in op de nadere toelichting van die taken.

 

C. Materiele risicobeheersing en calamiteitscontrole

Eigenlijk behoort men voor het huwelijk al goed na te denken over hoe materiële c.q. finaciele risico’s te beheersen en bewust te zijn hoe men met calamiteiten binnen het huwelijk om zou moeten gaan.

Dat begint met het kiezen het meest geschikte “huwelijksvermogensregime”. In Nederland betekent het doorgaans de keuze tussen “trouwen in gemeenschap van goederen” en “trouwen onder huwelijkse voorwaarden” . Vaak blijkt men voor het huwelijk niet bewust te zijn van het belang van “bewust kiezen”. Dat feit kan later onverwachte effecten hebben.

Gelukkig kan een stel ook tijdens het huweljk maatregelen nemen om risico’s beter te beheersen en in geval van calamiteit zich zo goed mogelijk staande te houden.

Er kan sprake zijn van de volgende ontwikkelingen:

 • de wens om het huwelijksregime tijdens het huwelijk te veranderen
 • eigen faillissement en/of faillissement van de partner
 • het opzetten van een eigen bedrijf door een van de partners of beiden
 • financiele tegenslag door onverwachte gebeurtenissen
 • veranderingen in de werkomgeving (uitzending naar Buitenland, ontslag etc.)
 • (transnationale) gezinshereniging
 • uitwijzing, uitzetting en/of intrekking verblijfsvergunning van partner
 • het overlijden of verdwijnen (fysiek of mentaal) van een partner

Deze ontwikkelingen hebben direct effect op een huwelijk. Men zal veelal specifieke deskundigen en/of instanties voor assistentie moeten benaderen. Die zijn onder andere:

Notarissen die ervaring hebben met Huwelijksvermogenrecht en Familierecht
Notarissen die ervaring hebben met Erfrecht en Successierecht
Dienstverleners gespecialiseerd in Insolventierecht en Ondernemingsrecht
Specialisten in Migratierecht
Specialisten in Internationaal Familierecht 
Mediators
Verzekeraars
Kamers van Koophandel
Artsen
Uitvaartverzorgers

 

D. Financiering en Geldmanagement

Geld, Geld, Geld, Geld… Dat hebben wij allemaal nodig

Bruidsparen worden voor het huwelijk en direct daarna geconfronteerd met de behoefte aan geld. Voor een bruiloft worden er verschillende verplichtingen aangegaan die of al zijn afgerekend of op korte termijn na het huwelijk dienen te worden voldaan.

Het op orde hebben van geldkwesties is essentieel voor “huwelijksbehoud”. Een “gat in de hand” zal meestal geen positief effect hebben en “geldtekort” ook niet. Daarbij komen de volgende kwesties aan bod:

 • financiering voor het aankopen van een gezamenlijke woning en/of inboedel
 • financiering van vervoersmiddelen
 • verzekeringen en pensioenvoorzieningen
 • schuldsanering bij onbeheersbare schuldenlast
 • studiefinanciering van kinderen
 • budgettering van huishoudelijke uitgaven
 • gezamenlijke vermogensbeheer
 • beheersing van financiële conflicten

Voor bovengenoemde kwesties geldt ook dat echtelieden niet moeten schromen de hulp in te roepen van deskundigen die ook bekend zijn met de repercussies van financiële handelingen op een relatie. Die deskundigen zijn van uiteenlopende aard:

Financieringsmaatschappijen
Banken
Leasemaatschappijen
Vermogensbeheerders
Gemeentelijke instanties
Begeleiders bij schuldsanering
Budgetadviseurs
Mediators
E. Frictiebeheersing en Conflictinzicht

Elk persoon is anders. Al geven partners nog zo veel om elkaar; fricties en conflicten zijn niet te vermijden. Als fricties en conflicten niet te beheersen zijn volgt er veelal een breuk.

Fricties en conflicten vinden meestal hun oorsprong in onverenigbare verschillen door:

 • geslacht
 • persoonlijkheid
 • ervaringen
 • cultuur
 • intentie
 • verwachtingen
 • leeftijd
 • psychische gesteldheid
 • lichamelijke gesteldheid
 • schoonfamilie

Door het toenemende aantal echtscheidingen en de negatieve effecten daarvan, heeft de Christen-Unie voorgesteld om “relatietherapie” in het basispakket van de ziektekostenverzekering op te laten nemen.

Er zijn echter ook andere wijzen om het hoofd te bieden aan het sluimerende gevaar. Een partner kan bijvoorbeeld de moeite nemen om zelf meer kennis te verwerven over probleemgebieden door er over te lezen of naar een cursus te gaan; een ander vindt weer harmonie in “spiritualiteit”.

De oorsprong van conflict en frictie kan ook extern zijn. De schoonouders kunnen emotionele dwang uitoefenen op hun om op een wijze te handelen die onaanvaardbaar is voor de partner. Loyaliteitskwesties zijn dan aan de orde. Hetzelfde geldt bij verschillen van mening bij boedelscheidingen.

Verschillende dienstverleners zijn betrokken bij dergelijke spanningen:

Notarissen
Relatietherapeuten
Coaches
Mediators
Psychotherapeuten
Psychologen
Trainers
Uitgevers
Spirituele en Religieuze Begeleiders
Advocaten
Artsen
Onderwijsinstellingen en Cursusaanbieders
F. Ouderschapsmanagement

Veel huwelijken zijn aangegaan met de bedoeling om kinderen te krijgen en die zo goed mogelijk op te voeden. Soms is zwangerschap zelfs de aanleiding van een huwelijk

De geboorte van een baby is meestal een vreugdevol moment ondanks de vele fysieke, psychologische, financiële, morele, juridische en opvoedkundige implicaties van ouderschap.

Een gelukkig huwelijk is nauwelijks te behouden zonder ” Ouderschapsmananagement”. Problemen van, in verband met of door de kinderen overschaduwen het geluk binnen een relatie; zelfs als de kinderen al volwassen zijn.

De volgende aspecten zijn aan de orde:

 • verzorging en lichamelijke integriteit
 • normen en waarden
 • wettelijke verplichtingen
 • scholing
 • kinderloosheid
 • adoptie
 • kinderopvang door derden
 • communicatie en aandacht
 • discipline en rebellie
 • aansprakelijkheid en plicht
 • tolerantie en grensstelling
 • financiering van onderhoud en studie

Bij “Ouderschapsmanagement” zijn talloze deskundigen en leveranciers betrokken:

Kinderdagverblijven
Gemeentelijke instanties
verloskundigen
Buitenschoolse opvang
Scholen (speciale en algemene)
Kinderpsychologen
Adoptiebegeleiders
Medische Kinderspecialisten
Sportverenigingen
Huiswerkbegeleiders
Opvoedkundigen
G. Intimiteit

De behoefte aan lichamelijke en psychische intimiteit (aanraking en aandacht) is groot in de meeste affectieve relaties. Het gebrek aan intimiteit tussen de affectieve partners is vaak een signaal dat er actie moet worden genomen om het tij te keren; als men streeft naar “huwelijksbehoud”!

Het bespreken en/of behandelen van “tekort schietende” intimiteit is nog altijd “taboe”.

In het geval van psychische intimiteit is er sprake van onmacht om het probleem aan te duiden of te formuleren. De aangeproken partner gaat ook vaak in de verdediging of klapt dicht.

Bij “tekort schietende” lichamelijke intimiteit speelt vooral schaamte en onwetendheid een rol om het probleem op te lossen.

Maar ook op dit gebied is assistentie door verschillende soorten deskundigen altijd mogelijk!

 

H. Trouwshop en Huwelijksmanagement

TROUWSHOP gaat meer aandacht besteden aan de verschillende aspecten van ” Huwelijksmanagement. De Trouwshopsite wordt nu al ook bereikt via www.huwelijksmanagement.nl en www.huwelijksbehoud.nl . De sectie Huwelijksmanagement wordt in de loop van de komende maanden nader uitgewerkt.

Door het contact die we met duizenden bruidsparen onderhouden, merken wij dat velen van hen onvoldoende bewust zijn van het feit dat er hard gewerkt moet worden aan een langdurige relatie.

Ook na de eerste kennismaking met TROUWSHOP willen wij contact met hen blijven onderhouden en hen informeren over de aanpak van “huwelijksperikelen”.

Wij houden u op de hoogte

mr Dwight P. Isebia LLM

(TROUWSHOP)Gratis trouwpagina: Je eigen gratis trouwpagina mét handige online weddingplanner / checklist én ook nog eens een waardebon van € 25,-? Dat kan allemaal bij de Trouwshop. En daarbovenop krijg je ook nog eens de Trouwshopkaart, dé voordeelkaart voor het huwelijk. » Aanmelden

Tags