Download de voorwaarden als pdf bestand

Artikel 1: Begripsomschrijvingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Trouwshop: Trouwshop en/of Flambeau Beheer NV. en aan hen gelieerde ondernemingen en/of bedrijven welke in haar opdracht bepaalde internet activiteiten uitvoeren.
  2. Contractant: de partij met wie Trouwshop een Overeenkomst betreffende adverteren op haar websites is aangegaan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  3. Advertentie: het geheel van de in de Overeenkomst afgesproken presentaties en/of banners en/of overige uitingen binnen de content van de community.
  4. Overeenkomst: de afspraken betreffende adverteren op ťťn van de websites van Trouwshop, die zijn vastgelegd mondeling danwel schriftelijk in een daartoe bestemd formulier en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
  5. Produkt/Dienst: het onderwerp waarvoor Contractant wenst te adverteren en een Overeenkomst aangaat, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
  6. Woord-/beeldmerk: zoals weergegeven op de websites: Trouwshop en de nog eventueel nieuwe uit te brengen websites.
  7. Content: de inhoud van ťťn van de websites.
  8. Periode: de looptijd van de Overeenkomst.

Artikel 2: Onderwerp van de Overeenkomst
Trouwshop heeft en exploiteert op Internet diverse websites waarin Advertenties worden opgenomen op grond van een met de Contractant gesloten Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Eventuele algemene voorwaarden van Contractant zijn uitdrukkelijk niet op deze Overeenkomst van toepassing.

Artikel 3: Voorwaarden in relatie tot inhoud/ontwerp/levering/distributie van de Advertentie
3.1
Trouwshop zal Contractant voorzien van alle specificaties met betrekking tot de Advertentie. Contractant verplicht zich jegens Trouwshop alle specificaties te volgen. 

3.2 Contractant zal de Advertentie vervaardigen conform de gebruikelijke (kwaliteits)normen die betrekking hebben op soortgelijke producten evenals Overeenkomstig de door Trouwshop aangegeven technische specificaties.

3.3 Contractant verplicht zich jegens Trouwshop iedere Advertentie aan Trouwshop ter goedkeuring voor te leggen. Trouwshop heeft steeds het recht om Advertenties op basis van haar moverende redenen te weigeren. Nadat Contractant een Advertentie aan Trouwshop ter goedkeuring heeft voorgelegd, verplicht Trouwshop zich jegens Contractant om uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst hiervan te berichten of zij al dan niet haar goedkeuring verleent.

Artikel 4: Gebruik merken Trouwshop  
4.1 Indien Trouwshop met Contractant in de Overeenkomst heeft afgesproken dat Contractant in de Advertentie en/of in andere reclame-uitingen gebruik maakt van de websites van Trouwshop, verplicht Contractant zich jegens Trouwshop om de Advertentie en/of deze reclame-uiting(en), ook voor wat betreft de wijze waarop de merken van Trouwshop daarin worden verwerkt, op voorhand ter goedkeuring aan Trouwshop voor te leggen. Contractant dient hiervoor de in artikel 3 van deze algemene voorwaarden neergelegde procedure te volgen.

4.2 Contractant verplicht zich in al het materiaal waarin de merken van Trouwshop voorkomen, te vermelden dat de gebruikte merken gedeponeerde merken van de relevante B.V. van Trouwshop zijn. Op verzoek van Trouwshop zal Contractant daarnaast elke andere mededeling opnemen die Trouwshop in verband met haar auteurs-, model- of merkrechten wenselijk acht. De wijze waarop de in deze bepaling bedoelde vermeldingen plaatsvindt, dient conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden door Trouwshop te worden goedgekeurd.

Artikel 5: Totstandkoming en looptijd van de Overeenkomst 
5.1 De Overeenkomst tussen Trouwshop en Contractant komt tot stand door een mondelinge en/of schriftelijke Overeenkomst tussen Trouwshop en Contractant. Indien de eerste Overeenkomst mondeling tot stand is gekomen zal Trouwshop aan Contractant een bevestiging schriftelijk danwel via e-mail doen toekomen. Indien Contractant van mening is dat de in de bevestiging genoemde afspraken onjuist zijn dient zij Trouwshop hiervan direct van in kennis te stellen. Trouwshop zal zich zoveel mogelijk inspannen om de afspraken dienovereenkomstig aan te passen.  

5.2 De Overeenkomst wordt gesloten voor de in de Overeenkomst bepaalde tijd. De overeenkomst wordt telkenmale voor een periode van 12 maanden tegen dezelfde afgesproken voorwaarden voortgezet, tenzij na schriftelijke aankondiging van Trouwshop dat de looptijd van de overeenkomst ten einde loopt en/of is gelopen, schriftelijk of telefonisch kenbaar is gemaakt dat voortzetting niet op prijs wordt gesteld.  Contractant heeft die mogelijkheid tot en met tien dagen na de einddatum van de voorafgaande overeenkomst of tot en met tien dagen na aankondiging van Trouwshop indien aankondiging plaats vindt korter dan 10 dagen voor de einddatum van de looptijd of daarna.

5.3 Contractant heeft in de eerste periode tot 5 werkdagen na het aangaan van de  mondelinge en/of schriftelijke Overeenkomst de mogelijkheid af te zien van de Overeenkomst. Dit dient middels een mail of aangetekend schrijven plaats te vinden. Daar de factuur welke betrekking heeft op de Overeenkomst altijd minimaal 5 werkdagen na het aangaan van de overeenkomst wordt toegezonden is het niet mogelijk na ontvangst van de factuur af te zien van de Overeenkomst. 

Artikel 6: Afrekening vergoedingen 
6.1
Indien additionele werkzaamheden of aanpassingen tussentijds verricht dienen te worden op indicatie van Contractant, zal Trouwshop deze na overleg met de Contractant separaat in rekening brengen tegen het dan geldende uurtarief, danwel anders afgesproken. 

6.2 Alle in de Overeenkomst genoemde bedragen en vergoedingen zijn exclusief belastingen, heffingen en eventueel bijkomende kosten zoals die voor communicatieverbindingen, research, porti en afhandeling, tenzij anders is vermeld in de Overeenkomst. 

6.3 Trouwshop brengt Contractant de verschuldigde bedragen d.m.v. een factuur in rekening volgens de overeengekomen betalingstermijnen zoals vermeld in de Overeenkomst. Betaling dient te geschieden op een door Trouwshop aangegeven bankrekening uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. 

6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is Contractant in verzuim en is hij de wettelijke rente, verhoogd met twee procent, aan Trouwshop verschuldigd. In dat geval kan Trouwshop tevens aanspraak maken op vergoeding van administratiekosten, zijnde minimaal Ä 25,- per geval van verzuim. Vervolgens kan Trouwshop Contractant een termijn van minimaal veertien dagen geven waarbinnen Contractant alsnog tot betaling dient over te gaan. Indien Contractant eveneens niet binnen deze termijn het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele rente en bijkomende kosten, voldoet, heeft Trouwshop het recht de Overeenkomst per direct op te zeggen als gevolg waarvan deze beŽindigd wordt, dit onverminderd het recht van Trouwshop het verschuldigde bedrag en vergoeding van de door haar geleden of te lijden schade en andere gemaakte kosten te vorderen. Trouwshop zal zonodig de vordering overdragen aan een extern incassobureau. Eventuele bijkomende kosten van het incassobureau, conform de wet maximering incassokosten, zijn voor rekening van Contractant, ook als Contractant alsnog nadat de vordering is overgedragen aan het incassobureau direct aan Trouwshop het openstaande bedrag (deels) voldoet. Zodra Contractant in verzuim verkeert, heeft Trouwshop het recht de Advertentie van Contractant en/of alle andere verwijzingen naar Contractant per direct van de website te verwijderen, zonder dat hierbij voor de Contractant recht op (gedeeltelijke) restitutie van de vergoeding geldt.

6.5 Trouwshop stelt waardebonnen (zgn. “Trouwshopbon”) ter beschikking t.w.v. Ä 25,- (inc. BTW) die ingeleverd kunnen worden bij Contractant. Contractant kan de waardebon(nen) opsturen naar Trouwshop ter vergoeding. Trouwshop zal alleen tot vergoeding overgaan wanneer a) de originele bon wordt opgestuurd, b) de geldigheidsdatum plus 1 maand niet verlopen is op het moment van ontvangst door Trouwshop c) Contractant geen bedragen verschuldigd is aan Trouwshop en d) de Contractant op het moment van ontvangst nog actief klant is. De waardebonnen kunnen nimmer verrekend worden met nog openstaande bedragen.  

Artikel 7: Vrijwaring/Aansprakelijkheid 
7.1 Contractant staat jegens Trouwshop volledig in voor de juistheid van de Advertentie en/of de inhoud daarvan eveneens als voor alle uitingen en verwijzingen van en naar en over Contractant. Contractant garandeert dat de Advertentie volledig voldoet aan en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van Trouwshop en/of derden. Contractant garandeert dat de Advertentie voldoet aan alle wettelijke en andere regelingen op het gebied van marketing, communicatie en dergelijke, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de Wet Misleidende Reclame, de Wet op de Kansspelen, de Wet Persoonsregistratie, de Nederlandse Reclame Code, de voorschriften van de Keuringsraad openlijke aanprijzingen geneesmiddelen en de Keuringsraad aanprijzing medische aspecten.

7.2 Contractant vrijwaart hierbij Trouwshop voor alle eventuele aanspraken van derden, van welke aard dan ook, met betrekking tot of in verband staande met de (inhoud van) de Advertentie, de intellectuele eigendomsrechten van deze derden danwel alle andere aanspraken en/of rechten van derden in verband met de Advertentie en haar inhoud. De vrijwaring heeft betrekking op alle mogelijke vorderingen van derden, al dan niet tot vergoeding van schade, gemaakte en/of te maken kosten en/of wettelijke rente, vermeerderd met de eventuele kosten van rechtsbijstand die Trouwshop in verband met de in dit artikel bedoelde aanspraken van derden zal dienen te moeten maken. 

7.3 Trouwshop verklaart hierbij rechthebbende te zijn op haar, op de website opgenomen, merken. Indien Contractant op grond van de Overeenkomst gerechtigd is de merken van Trouwshop in haar Advertentie te gebruiken, zoals is bedoeld in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, staat Contractant jegens Trouwshop volledig in en is verantwoordelijk voor de afbeelding/uiting die als gevolg hiervan in totaal ontstaat. Het gestelde in artikel 7.2. is van Overeenkomstige toepassing. 

7.4 Contractant exploiteert de producten/diensten waarop een Advertentie betrekking heeft, danwel waar deze Advertentie aan refereert, geheel voor eigen rekening en risico. Contractant vrijwaart Trouwshop volledig voor alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, in verband hiermee.

Artikel 8: Beschikbaarheid website
8.1 Trouwshop spant zich zoveel mogelijk in om ervoor zorg te dragen dat alle websites van Trouwshop steeds beschikbaar zijn.

8.2 Indien er sprake mocht zijn van een storing danwel andere oorzaak als gevolg waarvan alle website van Trouwshop tijdelijk niet beschikbaar zouden zijn, is Trouwshop - behoudens aantoonbare opzet of grove schuld van Trouwshop - niet aansprakelijk voor de door Contractant, danwel enige derde, als gevolg hiervan te lijden of geleden schade en/of gemaakte of te maken kosten. In dat geval heeft Contractant geen aanspraak op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de voor de plaatsing van de Advertentie op ťťn van de websites van Trouwshop verschuldigde bedragen. 

8.3 In het geval ťťn van de websites van Trouwshop gedurende een onafgebroken periode van 4 weken niet beschikbaar zijn, heeft Contractant het recht op teruggave van het bedrag dat Contractant met betrekking tot deze periode aan Trouwshop voor de plaatsing van de Advertentie heeft betaald. Trouwshop is in dat geval niet aansprakelijk voor door Contractant in verband hiermee geleden of te lijden schade danwel gemaakte of te maken kosten. 

8.4 Indien de werking van ťťn van de website van Trouwshop gedeeltelijk of geheel afhankelijk is van Overeenkomsten tussen Trouwshop en derden en zulke Overeenkomsten door deze derden geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook niet kunnen worden nageleefd, danwel beŽindigd worden en Trouwshop niet in staat is op redelijke voorwaarden gelijkwaardige Overeenkomsten te sluiten, kan Trouwshop de Overeenkomst met Contractant onmiddellijk beŽindigen. In dat geval zal Trouwshop eventueel vooruit betaalde bedragen voor het resterende deel van de Overeenkomst aan Contractant terug betalen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en klachten 
9.1 De aansprakelijkheid van Trouwshop voor de door Contractant en/of derden geleden directe en indirecte schade, dan wel gemaakte of te maken kosten, als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de verplichtingen van Trouwshop is, behoudens bij aantoonbare opzet en/of grove schuld van Trouwshop, is beperkt tot de hoogte van het op jaarbasis door Contractant aan Trouwshop verschuldigde bedrag. 

9.2 Trouwshop is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de door Contractant ingediende Advertentie, behalve in het geval er sprake is van aantoonbare grove schuld en/of nalatigheid aan de zijde van Trouwshop. 

9.3 Klachten ter zake de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Contractant zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen, schriftelijk bij Trouwshop en met een duidelijke omschrijving van de klacht te worden ingediend. Indien Contractant de klacht niet tijdig bij Trouwshop indient, vervalt elke aanspraak jegens Trouwshop.

Artikel 10: BeŽindiging Overeenkomst 
10.1 De Overeenkomst met Contractant eindigt, van rechtswege, onmiddellijk en zonder dat hiertoe opzegging noodzakelijk is: a. door faillissement, sursťance van betaling, ontbinding of onderbewindstelling van een der partijen; b. door liquidatie of (formele) bedrijfsbeŽindiging van een der partijen. Hierbij vervalt nadrukkelijk niet de plicht tot betaling van Contractant aan Trouwshop.

10.2 Trouwshop is bevoegd om deze Overeenkomst tussentijds, door middel van een aangetekende brief aan adverteerder met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen op te zeggen, als gevolg waarvan deze Overeenkomst beŽindigd zal zijn indien Contractant haar verplichtingen uit de onderhavige Overeenkomst, nadat haar hiertoe schriftelijk een redelijke termijn voor nakoming is gesteld, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. 

10.3 In de in artikel 6 lid 4 van deze algemene voorwaarden omschreven situatie heeft Trouwshop onder de in die bepaling genoemde voorwaarden het recht de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee werkdagen op te zeggen als gevolg waarvan de Overeenkomst beŽindigd zal zijn. 

10.4 Indien er sprake is van omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Trouwshop liggen, waaronder mede begrepen wijzigingen in de toepasselijke wettelijke regelgeving, als gevolg waarvan Trouwshop de Overeenkomst in alle redelijkheid niet meer kan nakomen, heeft Trouwshop het recht de Overeenkomst eenzijdig te beŽindigen, waarbij zij niet gehouden is tot enige vergoeding van schade en/of kosten aan Contractant over te gaan.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegd rechter 
11.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Algemene voorwaarden (versie oktober 2016)

 

Trouwen?

Je eigen gratis trouwpagina mét handige online weddingplanner / checklist én ook nog eens een waardebon van € 25,-? Dat kan allemaal bij de Trouwshop. En daarbovenop krijg je ook nog eens de Trouwshopkaart, dé voordeelkaart voor het huwelijk. … Meer informatie
Facebook

Like ons op Facebook

Wil jij als eerste op de hoogte te zijn van het laatste nieuws en de nieuwste blogs vól inspiratie voor je bruiloft? Wil jij tips voor de planning van je bruiloft en kans maken op leuke prijzen? Like Trouwshop op Facebook en je mist niets!
Wedding Fair

Wedding Fair

WeddingFair helpt je bij het organiseren van jouw bruiloft. Organiseer de bruiloft die jij zelf wilt, niet de bruiloft die je wordt aangepraat! Trouwbeurzen Trouwagenda Winacties Voor bruid … lees verder

Utcasher

Welkom bij Utcasher! Ik ben Asher Isebia en heb een passie voor video. Graag help ik je iets moois te maken. Na de afronding van Communication & Media design aan de HU, heb ik als videograaf vele bruiloften gefilmd... Lees meer

Wielinga

Gevestigd in een monumentaal pand aan de elegante Nieuwe Rijn, midden in het bruisende centrum tegenover het stadhuis van Leiden. Met zijn Trouwstraatje en uitzicht op de Koornbeursbrug bevindt zich een bijzondere plek... Lees meer

Voor jouw mooiste dag

Je bereidt je maandenlang voor op je bruiloft. Alles is tot in de puntjes geregeld. Maar stel dat je ziek wordt? Of ťťn van je ouders of je beste vriend kan niet bij je bruiloft zijn? Je wilt je bruiloft uitstellen... Lees meer