Download de voorwaarden als pdf bestand

Artikel 1: Begripsomschrijvingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. ID: Interactief Diensten BV en aan haar gelieerde ondernemingen en/of bedrijven welke in haar opdracht bepaalde internet activiteiten uitvoeren.
  2. Contractant: de partij met wie ID een Overeenkomst betreffende adverteren op haar websites is aangegaan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  3. Advertentie: het geheel van de in de Overeenkomst afgesproken presentaties en/of banners en/of overige uitingen binnen de content van de community.
  4. Overeenkomst: de afspraken betreffende adverteren op één van de websites van ID, die zijn vastgelegd mondeling danwel schriftelijk in een daartoe bestemd formulier en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
  5. Produkt/Dienst: het onderwerp waarvoor Contractant wenst te adverteren en een Overeenkomst aangaat, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
  6. Woord-/beeldmerk: zoals weergegeven op de websites: Trouwshop en de nog eventueel nieuwe uit te brengen websites.
  7. Content: de inhoud van één van de websites.
  8. Periode: de looptijd van de Overeenkomst.

Artikel 2: Onderwerp van de Overeenkomst
ID heeft en exploiteert op Internet diverse websites waarin Advertenties worden opgenomen op grond van een met de Contractant gesloten Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Eventuele algemene voorwaarden van Contractant zijn uitdrukkelijk niet op deze Overeenkomst van toepassing.

Artikel 3: Voorwaarden in relatie tot inhoud/ontwerp/levering/distributie van de Advertentie
3.1
ID zal Contractant voorzien van alle specificaties met betrekking tot de Advertentie. Contractant verplicht zich jegens ID alle specificaties te volgen.

3.2 Contractant zal de Advertentie vervaardigen conform de gebruikelijke (kwaliteits)normen die betrekking hebben op soortgelijke producten evenals Overeenkomstig de door ID aangegeven technische specificaties.

3.3 Contractant verplicht zich jegens ID iedere Advertentie aan ID ter goedkeuring voor te leggen. ID heeft steeds het recht om Advertenties op basis van haar moverende redenen te weigeren. Nadat Contractant een Advertentie aan ID ter goedkeuring heeft voorgelegd, verplicht ID zich jegens Contractant om uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst hiervan te berichten of zij al dan niet haar goedkeuring verleent.

Artikel 4: Gebruik merken ID 
4.1
Indien ID met Contractant in de Overeenkomst heeft afgesproken dat Contractant in de Advertentie en/of in andere reclame-uitingen gebruik maakt van de websites van ID, verplicht Contractant zich jegens ID om de Advertentie en/of deze reclame-uiting(en), ook voor wat betreft de wijze waarop de merken van ID daarin worden verwerkt, op voorhand ter goedkeuring aan ID voor te leggen. Contractant dient hiervoor de in artikel 3 van deze algemene voorwaarden neergelegde procedure te volgen.

4.2 Contractant verplicht zich in al het materiaal waarin de merken van ID voorkomen, te vermelden dat de gebruikte merken gedeponeerde merken van de relevante B.V. van ID zijn. Op verzoek van ID zal Contractant daarnaast elke andere mededeling opnemen die ID in verband met haar auteurs-, model- of merkrechten wenselijk acht. De wijze waarop de in deze bepaling bedoelde vermeldingen plaatsvindt, dient conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden door ID te worden goedgekeurd.

Artikel 5: Totstandkoming en looptijd van de Overeenkomst
5.1
De Overeenkomst tussen ID en Contractant komt tot stand door een mondelinge en/of schriftelijke Overeenkomst tussen ID en Contractant. Indien de Overeenkomst mondeling tot stand is gekomen zal ID aan Contractant een bevestiging schriftelijk danwel via e-mail doen toekomen. Indien Contractant van mening is dat de in de bevestiging genoemde afspraken onjuist zijn dient zij ID hiervan direct van in kennis te stellen.  

5.2 De Overeenkomst wordt gesloten voor de in de Overeenkomst bepaalde tijd en eindigt van rechtswege, zonder dat hiertoe opzegging vereist is, op de in de Overeenkomst bepaalde einddatum.

5.3 Contractant heeft tot 5 werkdagen na het aangaan van de mondelinge en/of schriftelijke Overeenkomst de mogelijkheid af te zien van de Overeenkomst. Dit dient middels een aangetekend schrijven plaats te vinden. Daar de factuur welke betrekking heeft op de Overeenkomst altijd minimaal 5 werkdagen na het aangaan van de overeenkomst wordt toegezonden is het niet mogelijk na ontvangst van de factuur af te zien van de Overeenkomst.

Artikel 6: Afrekening vergoedingen
6.1
Indien additionele werkzaamheden of aanpassingen tussentijds verricht dienen te worden op indicatie van Contractant, zal ID deze na overleg met de Contractant separaat in rekening brengen tegen het dan geldende uurtarief, danwel anders afgesproken.

6.2 Alle in de Overeenkomst genoemde bedragen en vergoedingen zijn exclusief belastingen, heffingen en eventueel bijkomende kosten zoals die voor communicatieverbindingen, research, porti en afhandeling, tenzij anders is vermeld in de Overeenkomst.

6.3 ID brengt Contractant de verschuldigde bedragen d.m.v. een factuur in rekening volgens de overeengekomen betalingstermijnen zoals vermeld in de Overeenkomst. Betaling dient te geschieden op een door ID aangegeven bankrekening uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is Contractant in verzuim en is hij de wettelijke rente, verhoogd met twee procent, aan ID verschuldigd. In dat geval kan ID tevens aanspraak maken op vergoeding van administratiekosten, zijnde minimaal
€ 25,- per geval van verzuim. Vervolgens kan ID Contractant een termijn van minimaal veertien dagen geven waarbinnen Contractant alsnog tot betaling dient over te gaan. Indien Contractant eveneens niet binnen deze termijn het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele rente en bijkomende kosten, voldoet, heeft ID het recht de Overeenkomst per direct op te zeggen als gevolg waarvan deze beëindigd wordt, dit onverminderd het recht van ID het verschuldigde bedrag en vergoeding van de door haar geleden of te lijden schade en andere gemaakte kosten te vorderen. ID zal zonodig de vordering overdragen aan een extern incassobureau. Eventuele bijkomende kosten van het incassobureau, conform de wet maximering incassokosten, zijn voor rekening van Contractant, ook als Contractant alsnog nadat de vordering is overgedragen aan het incassobureau direct aan ID het openstaande bedrag (deels) voldoet. Zodra Contractant in verzuim verkeert, heeft ID het recht de Advertentie van Contractant en/of alle andere verwijzingen naar Contractant per direct van de website te verwijderen, zonder dat hierbij voor de Contractant recht op (gedeeltelijke) restitutie van de vergoeding geldt.

6.5 ID stelt waardebonnen (zgn. “Trouwshopbon”) ter beschikking t.w.v. € 25,- (inc. BTW) die ingeleverd kunnen worden bij Contractant. Contractant kan de waardebon(nen) opsturen naar ID ter vergoeding. ID zal alleen tot vergoeding overgaan wanneer a) de originele bon wordt opgestuurd, b) de geldigheidsdatum plus 1 maand niet verlopen is op het moment van ontvangst door ID c) Contractant geen bedragen verschuldigd is aan ID en d) de Contractant op het moment van ontvangst nog actief klant is. De waardebonnen kunnen nimmer verrekend worden met nog openstaande bedragen.  

Artikel 7: Vrijwaring/Aansprakelijkheid
7.1
Contractant staat jegens ID volledig in voor de juistheid van de Advertentie en/of de inhoud daarvan eveneens als voor alle uitingen en verwijzingen van en naar en over Contractant. Contractant garandeert dat de Advertentie volledig voldoet aan en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van ID en/of derden. Contractant garandeert dat de Advertentie voldoet aan alle wettelijke en andere regelingen op het gebied van marketing, communicatie en dergelijke, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de Wet Misleidende Reclame, de Wet op de Kansspelen, de Wet Persoonsregistratie, de Nederlandse Reclame Code, de voorschriften van de Keuringsraad openlijke aanprijzingen geneesmiddelen en de Keuringsraad aanprijzing medische aspecten.

7.2 Contractant vrijwaart hierbij ID voor alle eventuele aanspraken van derden, van welke aard dan ook, met betrekking tot of in verband staande met de (inhoud van) de Advertentie, de intellectuele eigendomsrechten van deze derden danwel alle andere aanspraken en/of rechten van derden in verband met de Advertentie en haar inhoud. De vrijwaring heeft betrekking op alle mogelijke vorderingen van derden, al dan niet tot vergoeding van schade, gemaakte en/of te maken kosten en/of wettelijke rente, vermeerderd met de eventuele kosten van rechtsbijstand die ID in verband met de in dit artikel bedoelde aanspraken van derden zal dienen te moeten maken.

7.3 ID verklaart hierbij rechthebbende te zijn op haar, op de website opgenomen, merken. Indien Contractant op grond van de Overeenkomst gerechtigd is de merken van ID in haar Advertentie te gebruiken, zoals is bedoeld in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, staat Contractant jegens ID volledig in en is verantwoordelijk voor de afbeelding/uiting die als gevolg hiervan in totaal ontstaat. Het gestelde in artikel 7.2. is van Overeenkomstige toepassing.

7.4 Contractant exploiteert de producten/diensten waarop een Advertentie betrekking heeft, danwel waar deze Advertentie aan refereert, geheel voor eigen rekening en risico. Contractant vrijwaart ID volledig voor alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, in verband hiermee.

Artikel 8: Beschikbaarheid website
8.1
ID spant zich zoveel mogelijk in om ervoor zorg te dragen dat alle websites van ID steeds beschikbaar zijn.

8.2 Indien er sprake mocht zijn van een storing danwel andere oorzaak als gevolg waarvan alle website van ID tijdelijk niet beschikbaar zouden zijn, is ID - behoudens aantoonbare opzet of grove schuld van ID - niet aansprakelijk voor de door Contractant, danwel enige derde, als gevolg hiervan te lijden of geleden schade en/of gemaakte of te maken kosten. In dat geval heeft Contractant geen aanspraak op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de voor de plaatsing van de Advertentie op één van de websites van ID verschuldigde bedragen.

8.3 In het geval één van de websites van ID gedurende een onafgebroken periode van 4 weken niet beschikbaar zijn, heeft Contractant het recht op teruggave van het bedrag dat Contractant met betrekking tot deze periode aan ID voor de plaatsing van de Advertentie heeft betaald. ID is in dat geval niet aansprakelijk voor door Contractant in verband hiermee geleden of te lijden schade danwel gemaakte of te maken kosten.

8.4 Indien de werking van één van de website van ID gedeeltelijk of geheel afhankelijk is van Overeenkomsten tussen ID en derden en zulke Overeenkomsten door deze derden geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook niet kunnen worden nageleefd, danwel beëindigd worden en ID niet in staat is op redelijke voorwaarden gelijkwaardige Overeenkomsten te sluiten, kan ID de Overeenkomst met Contractant onmiddellijk beëindigen. In dat geval zal ID eventueel vooruit betaalde bedragen voor het resterende deel van de Overeenkomst aan Contractant terug betalen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en klachten
9.1
De aansprakelijkheid van ID voor de door Contractant en/of derden geleden directe en indirecte schade, dan wel gemaakte of te maken kosten, als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de verplichtingen van ID is, behoudens bij aantoonbare opzet en/of grove schuld van ID, is beperkt tot de hoogte van het op jaarbasis door Contractant aan ID verschuldigde bedrag.

9.2 ID is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de door Contractant ingediende Advertentie, behalve in het geval er sprake is van aantoonbare grove schuld en/of nalatigheid aan de zijde van ID.

9.3 Klachten ter zake de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Contractant zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen, schriftelijk bij ID en met een duidelijke omschrijving van de klacht te worden ingediend. Indien Contractant de klacht niet tijdig bij ID indient, vervalt elke aanspraak jegens ID.

Artikel 10: Beëindiging Overeenkomst
10.1
De Overeenkomst met Contractant eindigt, van rechtswege, onmiddellijk en zonder dat hiertoe opzegging noodzakelijk is: a. door faillissement, surséance van betaling, ontbinding of onderbewindstelling van een der partijen; b. door liquidatie of (formele) bedrijfsbeëindiging van een der partijen. Hierbij vervalt nadrukkelijk niet de plicht tot betaling van Contractant aan ID.

10.2 ID is bevoegd om deze Overeenkomst tussentijds, door middel van een aangetekende brief aan adverteerder met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen op te zeggen, als gevolg waarvan deze Overeenkomst beëindigd zal zijn indien Contractant haar verplichtingen uit de onderhavige Overeenkomst, nadat haar hiertoe schriftelijk een redelijke termijn voor nakoming is gesteld, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

10.3 In de in artikel 6 lid 4 van deze algemene voorwaarden omschreven situatie heeft ID onder de in die bepaling genoemde voorwaarden het recht de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee werkdagen op te zeggen als gevolg waarvan de Overeenkomst beëindigd zal zijn.

10.4 Indien er sprake is van omstandigheden die buiten de invloedssfeer van ID liggen, waaronder mede begrepen wijzigingen in de toepasselijke wettelijke regelgeving, als gevolg waarvan ID de Overeenkomst in alle redelijkheid niet meer kan nakomen, heeft ID het recht de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen, waarbij zij niet gehouden is tot enige vergoeding van schade en/of kosten aan Contractant over te gaan.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegd rechter
11.1
Op alle Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Algemene voorwaarden (versie 2013-01 - 01/01/13)

 

Trouwen?

Je eigen gratis trouwpagina mét handige online weddingplanner / checklist én ook nog eens een waardebon van € 25,-? Dat kan allemaal bij de Trouwshop. En daarbovenop krijg je ook nog eens de Trouwshopkaart, dé voordeelkaart voor het huwelijk. … Meer informatie
Alles over de bruid

Laatste blog berichten

Bruiloft / trouwen in een tent

Buiten jullie bruiloft… alles went, zeker deze tent! Jullie hebben ze vast gezien, in het echt of op foto’s, tenten in de meest verschillende vormen, afmetingen en kwaliteit bij de mensen thuis, in parken bij feestlocaties … lees verder

Kleuren op je bruiloft

Bruidsparen voegen graag een persoonlijk tintje aan de huwelijksdag. Een van de manieren om dit te doen is een of meerdere kleuren te kiezen die je vervolgens in alle details verwerkt, van uitnodiging tot aan bedankje. … lees verder

Op huwelijksreis via Rama Tours Holland

Na jullie bruiloft een grenzeloze huwelijksreis op maat? Dromen zijn geen bedrog ook al vindt Marco Borsato het zingende duidelijk anders. Wie heeft er niet gedroomd van een huwelijksreis naar parelwitte zandstranden of een rondreis door … lees verder